19-06-08

SYNDICAAL OVERLEG BIJ INBEV GEEN KLEIN BIER

 

Sinds de samensmelting van Interbrew met Ambev, is het sociaal klimaat bij de Belgische vestigingen van Inbev sterk veranderd. In het najaar van 2005 begon Inbev aan een reeks herstructureringen, met verlies van werkgelegenheid tot gevolg. Daarnaast zijn de effecten van de globalisering en flexicurity duidelijk merkbaar binnen de onderneming: er is de toenemende werkdruk, beperking van de kernactiviteiten door outsourcing, toenemend gebruik van uitzendarbeid, sluipende individualisering van de arbeid, enz. Ook het sociaal overleg staat onder druk. Als gevolg van de steeds verder ingeperkte beslissingbevoegdheid van de nationale directies is voor heel wat materies die behoren tot de bevoegdheid van de overlegorganen het fiat van de hogere directie nodig. Sociale verkiezingen in een onderneming die net een golf van herstructureringen achter de rug heeft lijkt dan ook geen sinecure. Om te zien hoe zij naar de sociale verkiezingen toeleven hadden we een interview met een beperkte afvaardiging van arbeiders en bedienden.

  

Vakbeweging: het sociaal overleg loopt niet van een leien dakje bij Inbev, of heb ik het mis?

Kern: We moeten vaststellen dat het comité PB en de ondernemingsraad  minder informatie krijgen dan vroeger. Wanneer we vragen stellen, krijgen we vaak geen duidelijk antwoord. De contacten met de werkgever zijn vrij goed maar de mensen die zetelen namens de werkgever in de overlegorganen hebben geen of slechts een beperkte beslissingsbevoegdheid en moeten bepaalde beslissingen en maatregelen telkens aftoetsen bij het hoger management. Op die manier wordt de werking van de overlegorganen ondermijnd, wat voor ons frustrerend is. Het Braziliaanse management is ook niet zo vertrouwd met onze Belgische overlegcultuur. In Brazilië is het sociaal overleg veel minder gestructureerd. We hebben dit met onze eigen ogen kunnen vaststellen toen we met een delegatie van ACV-militanten en secretarissen  Inbev zijn gaan bezoeken in Sao Paolo, Brazilië. Men tracht dan ook de Braziliaanse filosofie over te brengen op de Belgische vestigingen, overleg met vakbonden is in hun ogen een belemmering, wat natuurlijk  geregeld tot conflicten leidt.  

Vakbeweging: het sociaal overleg staat dus duidelijk onder druk, hoe trachten jullie hier mee om te gaan?

We trachten in eerste instantie nog altijd om via overleg tot oplossingen te komen. Maar de laatste tijd moeten we meer en meer tot acties overgaan om nog effectief resultaat te krijgen. Met succes, want met de nodige media-aandacht, al dan niet in combinatie met stakingen raken we toch nog altijd een gevoelige snaar bij Inbev. Inbev tracht ook op verschillende manieren de individualisering van de arbeid binnen te brengen. We hebben al een hele tijd collectief de variabele verloning kunnen tegenhouden. Nu tracht men dit voorstel alsnog in te voeren voor de vertegenwoordigers, die slecht een beperkte groep van het personeel vormen. Ook tegen dit voorstel blijven we ons verzetten, want op die manier is het voor de werkgever mogelijk om dit dan op langere termijn open te trekken naar alle categorieën van werknemers.   

 Vakbeweging: en hoe betrekken jullie de werknemers hierbij?Ook bij het personeel neemt de onvrede toe over de huidige gang van zaken. Tengevolge van de verschillende herstructureringen is de werkdruk enorm toegenomen. Er worden ook heel wat activiteiten geoutsourced. Dit ongenoegen merken we op onze personeelsvergaderingen, waar heel wat werknemers op afkomen en waar we de mensen informeren en sensibiliseren. Vroeger was dit vaak niet nodig, omdat het management zelf regelmatig informatie gaf aan de werknemers. Het huidige management echter geeft onvoldoende of soms zelfs incorrecte informatie. Vandaar dat we met onze personeelsvergaderingen trachten de mensen correcte en duidelijke informatie te geven om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor onze acties. Ook via andere communicatiekanalen trachten we de mensen te informeren en sensibiliseren. We delen regelmatig pamfletten uit en hebben een eigen website, ‘Het groen blaadje’, met informatie voor en door de werknemers van Inbev. Afgaande op het aantal bezoekers is dit zeker en vast een geslaagd initiatief. Ga gerust eens kijken op http://hetgroenblaadje.skynetblogs.be/.  

Vakbeweging: Hoe is de campagne in aanloop naar de sociale verkiezingen verlopen?

Onze ACV-campagne is reeds 4 jaar geleden gestart, na de vorige verkiezingen. We hebben heel hard gewerkt aan de samenstelling van representatieve lijsten, zowel voor arbeiders, bedienden en kaderleden. We zijn erin geslaagd om van elke afdeling iemand op de lijst te hebben. Wat het aantal vrouwen en jongeren betreft werden de vooropgestelde doelstellingen niet gehaald. Maar hiervoor zijn een aantal redenen. Bij de arbeiders zijn slechts 3 vrouwen tewerkgesteld. Het rekruteren van jongeren blijft moeilijk. Veel jongeren beginnen bij Inbev met een interimcontract, het is pas na lange tijd dat zij een vast contract krijgen. Zolang zij geen vast contract hebben, voelen weinigen geroepen om zich kandidaat te stellen. Ook bij de kaderleden en bedienden is het moeilijk om jongere kandidaten te vinden. In het bedrijf werken heel wat ‘young potentials’ die weinig ervaring hebben en weinig durven tegenspreken. Opkomen met de sociale verkiezingen zou hun verdere doorstroming binnen de onderneming kunnen belemmeren. We zijn er echter van overtuigd dat we opnieuw sterke lijsten aan de kiezers kunnen voorstellen. Onze ACV-militanten vormen voor veel werknemers een betrouwbaar aanspreekpunt bij wie ze terecht kunnen met heel wat vragen.

 

Vakbeweging: Welke rol hebben jullie gespeeld in het opstellen van een alcoholbeleid ?

 

De werkgever wilde een alcohol en drugs policy invoeren naar aanleiding van enkele individuele problemen. In een eerste voorstel wilde de werkgever willekeurig ademtesten kunnen afnemen van “verdachte” werknemers. Het voorstel was gericht op repressie maar niet op preventie. Via overleg in de werkgroep hebben we dit voorstel kunnen bijsturen. We hebben ervoor gezorgd dat er afspraken komen voor iedereen en dat het beleid niet mag gericht zijn op straffen, maar wél op helpen. Er moet een preventieve aanpak komen en aandacht en hulp voor mogelijke probleemdrinkers. De policy moet nog gefinaliseerd worden.

Waar het vroeger mogelijk was om binnen de werkuren alcohol te nuttigen hebben we nu een aantal duidelijke gedragsregels. Vanaf nu mag men enkel nog alcohol nuttigen tijdens de middagpauze en na de werkuren. In tegenstelling tot wat men van een brouwerij zou kunnen verwachten is het aantal probleemdrinkers relatief laag. De biercultuur die vroeger in de brouwerij aanwezig was, is nu bijna helemaal verdwenen.

Voor ons is het ook heel belangrijk om goede akkoorden te maken want de afspraken die in Leuven worden gemaakt worden vaak overgenomen in de andere Belgische INBEV-vestigingen. 

         

 

21:46 Gepost door alex Vancauwenbergh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.